The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení - EN 1997-2

Nejprve je spočtena vlastní únosnost na patě a na plášti pro jednotlivé zkoušky. Výsledkem je n hodnot celkových únosností pro n zkoušek CPT:

kde:

Rc,i

-

celková únosnost z i-té zkoušky CPT

Rcd,i

-

návrhová únosnost z i-té zkoušky CPT

Rb,i

-

únosnost na patě piloty z i-té zkoušky CPT

Rs,i

-

únosnost na plášti piloty z i-té zkoušky CPT

γb

-

součinitel redukce odporu na patě (zadává se v záložce "Piloty CPT")

γs

-

součinitel redukce odporu na plášti (zadává se v záložce "Piloty CPT")

Celková únosnost je určena ze vztahů:

x

kde:

Rc, min

-

minimální celková únosnost

Rc, mean

-

průměrná hodnota únosnosti ze všech zkoušek

Součinitel neurčitosti modelu γcal zadává uživatel v rámu "Nastavení", jeho standardní velikost je 1.

Korelační součinitele  ξ3 a ξ4 jsou stanoveny buď automaticky v závislosti na počtu zkoušek CPT, nebo je lze zadat v rámu "Nastavení". Pro konstrukce s dostatečnou tuhostí a pevností lze zohlednit jejich chování tak, že se redukují  korelační součinitele hodnotou 1,1 (výsledný součinitel nesmí být po vydělení  menší než 1,0).

Posouzení piloty je dáno vztahem:

kde:

Fs,d

-

návrhové zatížení

Rc,d

-

návrhová únosnost piloty

Try GEO5 software for free.