The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 10.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0035. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 10.5.1.2):

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem Mf.

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu (čl. 10.1.7, 8.4.2, 8.4.3):

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy c je menší než mezní poloha neutrální osy cmax, která se určí podle vztahu (čl. 10.5.2):

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc (čl. 11.3.4):

kde

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vr,max (čl. 11.3.3):

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce (čl. 11.3.5.1):

Try GEO5 software for free.