The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tření mezi zeminou a rubem konstrukce

Velikost aktivního resp. pasivního zemního tlaku závisí nejen na zvolené teorii výpočtu, ale i na tření mezi zeminou a konstrukcí a přilnavosti zeminy ke stěně stavební konstrukce popsaném úhlem δ. Je-li úhel δ = 0, pak zemní tlak σpůsobí kolmo na rub konstrukce a výslednice zemního tlaku P je také kolmá na rub konstrukce - viz obrázek:

Rozdělení zemního tlaku podél konstrukce při δ = 0

V případě, že uvažujeme při výpočtu zemních tlaků vliv tření mezi zeminou a rubem konstrukce, zemní tlak σ i jeho výslednice P svírají s rubem konstrukce úhel δ. Orientaci třecích úhlů δ od kolmice k rubu konstrukce je třeba zavést v souladu se smyslem vzájemného posuvu konstrukce a zeminy. S rostoucí hodnotou δ aktivní zemní tlak klesá, tj. výsledná síla aktivního zemního tlaku se odklání od kolmice - viz obrázek:

Rozdělení zemního tlaku podél konstrukce při δ ≠ 0

Velikost úhlu δ se většinou pohybuje v rozsahu δ ≤ 1/3φ až δ = 2/3φ. Orientační hodnoty úhlu tření mezi konstrukcí a zeminou jsou uvedeny v tabulce hodnot úhluδ pro různá rozhraní a v tabulce doporučených hodnot |δ|/φ. S hodnotou δ ≤ 1/3φ se dá počítat v případě hladké úpravy rubu pažící konstrukce (folie a nátěry proti podzemní vodě),  pro hrubý neupravený rub není vhodné překročit hodnotu δ = 2/3φ. Při určování velikosti úhlu δ je třeba respektovat i další okolnosti, zejména součtovou výminku rovnováhy ve svislém směru. Je třeba zvážit, zda je konstrukce schopna přenášet svislé přitížení od tření zeminy na jejím rubu bez větší svislé deformace. V opačném případě je nutné δ zmenšit, neboť může dojít pouze k částečné mobilizaci tření na rubu stěny. V případě nejistoty je bezpečnější uvažovat nižší hodnotu δ.

Try GEO5 software for free.