GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Generování akcelerogramu

GEO5 MKP - Zemětřesení umožňuje vygenerovat akcelerogram, jehož spektrum pružné odezvy odpovídá požadovanému spektru odezvy definovanému v Eurokódu 8.

Volba "Generovat akcelerogram" v rámu "Zemětřesení" zobrazí následující dialog "Generování akcelerogramu". Zde se zadávají parametry generovaného záznamu zrychlení.

Generování akcelerogramu

Generovaný akcelerogram respektuje typický průběh zemětřesení: fáze náběhu, fáze silných otřesů a fáze doznívání. Pokud je zaškrtnuta volba "Stacionární" nejsou uvedené fáze náběhu a doznívání zohledněny a amplituda kmitů je v čase přibližně konstantní.

Doba trvání zemětřesení ts určuje celkovou délku vygenerovaného záznamu.

Součinitel poměrného útlumu ξ udává poměrný útlum. Tato hodnota je použita při výpočtu spektra odezvy generovaného akcelerogramu.

Korekční součinitel útlumu η vystupuje v parametrickém popisu spektra odezvy uvedeném v EN 1998-1. Jeho hodnota je: η = 1 pro útlum ξ = 0,05.

Pro jiné hodnoty útlumu platí:

Při použití generovaných akcelerometrů je v EN 1998-1 vyžadováno použít alespoň třech různých průběhů. Změnou parametru "Varianta" získáme jiný záznam zrychlení s obdobným (normovým) spektrem odezvy.

Dále je nutné zadat parametry požadovaného vodorovného či svislého spektra pružné odezvy.

Po zadání parametrů a zvolení "Generovat" jsou vygenerovány body akcelerogramu. Po následném zvolení "OK" je průběh akcelerogramu zobrazen ve rámu "Zemětřesení".

Literatura:

EN 1998-1: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, (2006).

Try GEO5 software for free.