The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Vliv vody

V programu GEO5 se při posouzení vlivu podzemní vody na velikost zemních tlaků za konstrukcí při zemětřesení rozlišuje vázaná a volná voda. V případě, kdy je líc konstrukce zaplaven vodou, se dále počítá hydrodynamický tlak na vnější líc stěny.

Vázaná voda

Tento typ se zadává v zeminách s menší propustností - cca pod k = 1*10-3 cm/s. V těchto zeminách je proudění vody ovlivněno např. vlastními zrny zeminy (jejich tvarem a drsností povrchu) či odporem části vázané vody. Při výpočtu seismických účinků se používají obecné vztahy metod Mononobe-Okabeho popř. Arranga, jen se do uvedených rovnic dosadí místo seismického úhlu ψ úhel ψ*:

kde:

γsat

-

objemová tíha plně nasycené zeminy

γsu

-

objemová tíha zeminy pod vodou

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

Volná voda

Tento typ se zadává v zeminách o velké propustnosti - cca k > 1*10-1 cm/s. V těchto zeminách se předpokládá, že proudění vody v pórech je z větší části nezávislé na částicích zeminy (např. turbulentní pohyb u hrubozrnných zemin). Při výpočtu seismických účinků se používají obecné vztahy metod Mononobe-Okabeho popř. Arranga, jen se do uvedených rovnic dosadí místo seismického úhlu ψe úhel ψe+:

kde:

γd

-

objemová tíha vysušené zeminy

γsu

-

objemová tíha zeminy pod vodou

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

GS

-

specifická tíha

kde:

ρs

-

zdánlivá hustota pevných částic (zrn) zeminy

ρw

-

hustota vody

Kromě dynamického tlaku zeminy působí na konstrukci i hydrodynamický tlak vyvolaný volnou vodou. Za konstrukcí působí dynamický tlak o parabolickém rozdělení, které je v programu aproximováno lichoběžníkovým.

Výslednice hydrodynamického tlaku za konstrukcí Pwd působí ve výšce ywd od paty konstrukce:

kde:

H

-

výška konstrukce

a její velikost je určena vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

H

-

výška konstrukce

Hydrodynamický tlak na vnější líc stěny

Výslednice hydrodynamického tlaku na vnějším líci před konstrukcí Pwd působí ve výšce ywdod paty konstrukce:

kde:

H

-

výška konstrukce

a její velikost je určena vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

H

-

výška konstrukce

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.