GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Napětí na plášti kořene mikropiloty - grafy

Na výpočet únosnosti pláště mikropiloty Rs má významný vliv použitý způsob injektáže kořene mikropiloty. Program uvažuje následující možnosti injektáže:

  • IRS: opakovaná selektivní injektáž kořene mikropiloty přes manžety lokálním způsobem (Tube-á-Manchette),
  • IGU: jednotná globální tlaková injektáž (Looped Tube Systems).

V programu jsou zabudované následující grafy pro výpočet napětí na plášti kořene mikropiloty qs [MPa]:

Zobrazené grafy mají na vodorovné ose mezní tlak zeminy pLM, který se získá z presiometrické zkoušky (PMT). Při zkouškách SPT se používají stejné grafy, mezní tlak zeminy pLM [MPa] se pak určí jako n-násobek počtu úderů N pro interval hloubky penetrace d = 0,3 m, tj. SPT [N/0,3 m] Pro jednotlivé typy zemin jsou hodnoty mezního tlaku zeminy pLM podle Menarda následující:

  • písky, štěrky, hlíny a rozvolněné horniny: pLM = SPT / 20
  • jíly: pLM = SPT / 15

Např. pro písčitou zeminu a hodnotu násobku počtu úderů SPT = 120 se mezní tlak zeminy určí jako pLM = SPT / 20 = 120 / 20 = 6,0 MPa.

Dále např. pro jílovitou zeminu a násobek počtu úderů SPT = 30 se mezní tlak zeminy určí jako pLM = SPT / 15 = 30 / 15 = 2,0 MPa.

Následně se na svislé ose podle velikosti mezního tlaku zeminy pLM a použitého způsobu injektáže (IRS, resp. IGU) odečte příslušná hodnota napětí na plášti kořene mikropiloty qs.

Try GEO5 software for free.