GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Sečnový modul deformace Es

Sečnový modul deformace Es závisí na průměru piloty d a hloubce jednotlivých vrstev zemin hi. Hodnoty tohoto modulu by měly být zjištěny na základě statické zatěžovací zkoušky piloty.

Pro nesoudržné zeminy jeho hodnota dále závisí na indexu relativní ulehlosti Id, pro soudržné zeminy pak na indexu konzistence Ic. Hodnota sečnového modulu deformace Es s hloubkou roste.

Článek 60 v [2] uvádí, že kumulativní hodnotu tohoto modulu (vztahující se na všechny zeminy podél pláště a pod patou velkoprůměrové piloty) lze stanovit pomocí vzorce:

kde:

Is

-

příčinkový součinitel sedání piloty [-]

d

-

průměr piloty [m]

Q

-

příslušná hodnota zatížení (síly) změřená při zatěžovací zkoušce piloty [N]

s

-

příslušná hodnota sedání piloty změřená při statické zatěžovací zkoušce [m]

Velikost sečnových modulů deformace Esi pro různé typy zemin a různé profily a hloubky pilot jsou uvedeny v následujících tabulkách [3]. Mezilehlé hodnoty sečnového modulu deformace Es lze lineárně interpolovat.

Sečnový modul deformace Es pro piloty umístěné ve skalních a poloskalních horninách

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

R3

R4

R5

R3

R4

R5

R3

R4

R5

1,5

50,3

28,2

20,2

72,3

35,0

24,7

85,5

33,5

22,3

3,0

64,5

43,1

30,8

105,5

57,3

41,0

138,3

58,8

41,2

5,0

-

58,2

41,3

-

75,3

54,8

-

87,9

63,7

10,0

-

87,5

61,6

-

114,5

83,2

-

133,0

97,0

Sečnový modul deformace Es pro piloty umístěné v nesoudržných zeminách

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

Id

0,5

0,7

0,9

0,5

0,7

0,9

0,5

0,7

0,9

1,5

11,0

13,7

28,3

12,8

15,8

30,6

13,0

15,3

29,0

3,0

15,5

20,2

44,5

18,4

25,0

47,8

19,4

24,5

52,5

5,0

18,8

26,6

56,1

22,8

32,5

69,1

24,5

36,0

78,2

10,0

23,8

36,6

72,1

29,8

47,8

93,4

32,6

54,0

107,3

Sečnový modul deformace Es pro piloty umístěné v soudržných zeminách

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

Ic

0,5

≥ 1,0

0,5

≥ 1,0

0,5

≥ 1,0

1,5

6,9

13,2

7,9

13,4

8,6

12,3

3,0

10,0

22,0

12,5

23,9

13,7

23,0

5,0

12,5

31,2

15,9

35,4

18,4

36,7

10,0

15,5

44,3

21,3

51,3

24,6

57,4

Dialogové okno pro zadání sečnového modulu deformace Es lze zobrazit z rámu "Sedání" pomocí tlačítka "Editace Es". Při editaci se v dialogovém okně zobrazují doporučené hodnoty sečnového modulu deformace Es v závislosti na hloubce středu vrstvy h a průměru piloty d.

Dialogové okno "Zadání pro zatěžovací křivku" - Sečnový modul deformace Es [MPa]

Literatura:

[1] ČSN 73 1002: Pilotové základy. Praha, ÚNM, 1988, 28 s.

[2] ČSN 73 1004: Velkoprůměrové piloty. Praha, ÚNM, 1981, 56 s.

[3] Masopust, J., Glisníková, V.: Zakládání staveb Modul M01. 1. vydání, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

[4] Pochman, R., Šimek, J.: Pilotové základy - Komentář k ČSN 73 1002. 1. vydání, Praha, Vydavatelství norem, 1989, 80 s.

Try GEO5 software for free.