The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem MEd. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce (čl 3.1.7, čl. 6.1):

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha (x < xmax), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast  podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha (x > xmax), pak program vypočte plochy tlačené Asc a tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu (čl. 5.6.3(2)):

xmax = 0.45d

pro beton třídy C40/45 a nižší

xmax = 0.35d

pro beton třídy C45/50 a vyšší

Stupeň vyztužení je spočten a zkontrolován podle vztahů (čl. 9.3.1.1):

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ρmin, ρmax - tyto hodnoty lze také v programu zadat v závislosti na použité Národní příloze.

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení celého průřezu ρmax, pak program informuje, že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Try GEO5 software for free.