GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Převázky

Program automaticky spočte vnitřní síly na nosníku podle zvoleného statického schématu v rámu "Převázky".

Nosník může být zatížen bodovým zatížením R nebo spojitým zatížením q.

Hodnota spojitého zatížení q se spočte dle:

kde:

n

-

počet podpěr

Fmax

-

maximální sila v kotvě (rozpěře)

l

-

vzdálenost kotev (rozpěr)

lo

-

délka převislých konců (l/2)

Pro převázky, které nejsou natočené ve směru kotvy nebo rozpěry, se zatížení redukuje hodnotou cos(α).

Program umožňuje návrh převázek pro tato schémata:

  • Prostý nosník - bodové zatížení:

  • Prostý nosník - spojité zatížení:

  • Prostý nosník s převislými konci - spojité zatížení:

  • Spojitý nosník s převislými konci - bodové zatížení:

  • Spojitý nosník - spojité zatížení:

  • Spojitý nosník s převislými konci - spojité zatížení:

Pro případ prostý nosník - bodové zatížení, je kotva (resp. rozpěra) uvažována jako zatížení ve středu nosníku. Podpěry tvoří profily konstrukce stěny.

V ostatních případech jsou kotvy a rozpěry uvažovány v místech podpěr nosníku.

Poznámka: Převázky se posuzují pouze v rovině kolmé na konstrukci stěny resp. ve směru kotev.

Try GEO5 software for free.