GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření (čl. 8.1). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů:

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem M..

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu:

pro třídu výztuže L (čl. 2.2.2):

pro třídu výztuže N:

kde

Limitní poloha neutrální osy ku se vypočte podle vztahu (čl. 8.1.5):

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vuc (čl. 8.2.4.1).

kde (čl. 8.2.1.9, čl. 8.2.4.3):

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající síla Vu,max (čl. 8.2.3.3).

Dále je dopočtena požadovaná plocha výztuže podle vzorce (čl. 8.2.5.2)

kde:

Try GEO5 software for free.