GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda Bustamante (SPT, Presiometr PMT)

Základním vstupem pro výpočet únosnosti kořenové části mikropiloty jsou výsledky standardních penetračních zkoušek (SPT) nebo presiometrických zkoušek (PMT).

Velikost napětí na plášti kořene mikropiloty qs [MPa] se odečte z grafů podle Bustamanteho, které jsou různé podle typu zeminy a použité technologii injektáže.

Únosnost na plášti kořene mikropiloty Rs se určí podle vztahu:

kde:

dr

-

průměr kořene mikropiloty

lr

-

délka kořene mikropiloty

qs

-

napětí na plášti kořene mikropiloty (hodnota určená z grafu)

Únosnost na patě kořene mikropiloty Rb lze při výpočtu neuvažovat nebo se určí jako:

kde:

Rs

-

únosnost na plášti kořene mikropiloty

Velikost únosnosti Rb lze dále v programu vypočítat podle vztahu:

kde:

Ap

-

průřezová plocha paty kořene mikropiloty

kp

-

faktor zeminy v okolí paty kořene mikropiloty

pLM

-

mezní tlak zeminy podle Menarda

Try GEO5 software for free.