The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Mononobe - Okabe teorie

Součinitel Kae pro aktivní tlak se počítá dle vztahu:

Součinitel Kpe pro pasivní tlak se počítá dle vztahu:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

H

-

výška konstrukce

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

sklon rubu líce od svislé

β

-

odklon povrchu terénu od vodorovné

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

ψ

-

seismický úhel setrvačnosti

Hodnota odklonu seismických sil ψ musí být pro aktivní zemní tlak vždy menší nebo rovna rozdílu úhlu vnitřního tření a sklonu povrchu terénu (tj. φ - β). Je-li hodnota ψ větší, program počítá s hodnotou ψ = φ - β. V případě pasivního zemního tlaku musí být hodnota odklonu seismických sil ψ vždy menší nebo rovna součtu úhlu vnitřního tření a sklonu povrchu terénu (tj. φ + β). Hodnoty spočteného a upraveného úhlu ψ lze zobrazit ve výstupu - v tomto případě je u řádku zobrazeno UPRAVENO. Je na uživateli, aby při této eventualitě zhodnotil reálnost spočtených výsledků.

Ukázka výpisu programu

Literatura:

Mononobe N, Matsuo H 1929, On the determination of earth pressure during earthquakes. In Proc. Of the World Engineering Conf., Vol. 9, str. 176.

Okabe S> 1926 General theory of earth pressure. Journal of the japanese Societz of civl Enginners, tokz, Japan 12 (1).

Try GEO5 software for free.