GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet

V rámu "Výpočet" jsou zobrazeny výsledky výpočtu.

V programu je nutné vždy modelovat konstrukci pomocí fází budování. První fáze představuje původní stav, takže sedání je vždy nulové. Teprve v dalších fázích se zadává nové přitížení resp. zemní násep a počitá se sednutí terénu. Informace o průběhu výpočtu, maximální sednutí, hloubka deformační zóny a jsou vypsány v okně ve spodní části rámu.

Při výpočtu konsolidace (volí se v rámu "Nastavení") slouží tato část rámu k zadávání parametrů konsolidace.

Sednutí je spočteno podle teorie výpočtu, která se zadává v záložce "Sedání". Hloubka deformační zóny je určena buď zadaným nestlačitelným podložím, omezením velikosti změny napětí nebo podle teorie strukturní pevnosti.

Hlavním výstupním prostředkem je ale zobrazení výsledků na obrazovce. K ovládání zobrazení je určena vodorovná lišta v horní části obrazovky a rám "Nastavení kreslení : Výpočet".

V rámu "Nastavení kreslení : Výpočet" lze zadat:

- veškeré parametry kreslení: parametry vykreslení poklesové kotliny, deformační zóny, nastavení a vykreslení sklopených řezů, parametry kreslení isoploch a izolinií aj.

- volba a ukládání pohledů

Na liště jsou tyto ovládací prvky:

- volba kreslených hodnot - hodnoty lze vykreslovat celkové nebo jejich změnu oproti minulé fázi, resp. oproti předchozím fázím. Toto nastavení je umožněno tam, kde má smysl. Lze tedy vykreslovat změnu napětí, sednutí, resp. přetvoření oproti předchozím fázím budování - hloubka deformační zóny je ale vždy vykreslena aktuální.

- volba veličiny

  • SigmaZ,tot - celkové svislé totální napětí [kPa, ksf]
  • SigmaZ,eff - celkové svislé efektivní napětí [kPa, ksf]
  • Pórové napětí - napětí od vody [kPa, ksf]
  • Sednutí - sednutí bodu [mm, feet]
  • Přetvoření - relativní stlačení vrstvy [-]*1000

- volba způsobu kreslení (nekreslit, isoploch, isolinie)

V pravé části desktopu je vykreslena barevná škála, pod kterou jsou umístěna tlačítka pro nastavení barevné škály.

Rám "Výpočet"

Try GEO5 software for free.