GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet pro nesoudržné zeminy

Nesoudržné zeminy mají nenulový exponent napětí. Pro sedání vrstevnatého prostředí je výsledné sedání rovno součtu sedání jednotlivých vrstev:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

ji

-

exponent napětíi-té vrstvě

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Try GEO5 software for free.