GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" lze zobrazit obálku vnitřních sil a deformací přes všechny výpočty (fáze budování). Obálka je standardně sestavena ze všech fází budování, ale lze ji sestavit pouze z vybraných fází. Tlačítko "Změnit" otevírá dialogové okno "Výběr fází", ve kterém lze stisknutím tlačítek vybrat jednotlivé fáze budování pro sestavení aktuální obálky.

Maximální hodnoty spočtených vnitřních sil (ohybových momentů a posouvajících sil) a velikost deformace jsou zobrazeny ve spodní části rámu.

Program umožňuje dimenzování železobetonových, ocelových, dřevěných, plastových a kombinovaných průřezů (zaškrtnutím volby "Posuzovat průřez"). Pro podrobnější návrh výztuže betonového průřezu je možné rozdělit konstrukci na úseky, které se posuzují samostatně.

Při posuzování průřezu lze zadat výpočtový součinitel namáhání průřezu, který redukuje celkovou únosnost průřezu. V případě výpočtu s redukcí zemních tlaků se tento součinitel standardně uvažuje hodnotou 1,0. Při výpočtu bez redukce zemních tlaků (aby se zajistilo reálné chování pažící konstrukce) je nutné spočtené vnitřní síly zvětšit výpočtovým koeficientem větším než 1,0 (pro EN 1997 je hodnota tohoto koeficientu v rozmezí 1,35-1.5).

Pro železobetonovou stěnu lze zadat standardní svislou výztuž nebo vybrat ocelové sítě z dostupného katalogu.

V případě dimenzování ocelových průřezů lze uvažovat rovněž vliv normálové síly následujícím způsobem:

  • normálové síly - neuvažovat: program neuvažuje vliv normálové síly ve výpočtu
  • normálové síly - lokální pod kotvou: program uvažuje největší lokální hodnotu normálové síly v okolí dané kotvy jako N = F*sin α, kde α představuje sklon dané kotvy
  • normálové síly - sečíst vliv kotev: program sečte vliv všech normálových sil pro zadané kotvy a následně automaticky dopočítá celkovou hodnotu normálové síly N
  • normálové síly - zadat: uživatelsky zadaná hodnota normálové síly N [kN/m, lbf/ft]

V rámu lze provést více výpočtů pro dimenzování průřezu. Tlačítko "Podrobně" v pravé části rámu otevírá dialogové okno "Dimenzování", kde jsou zobrazeny podrobné výsledky.

Rám "Dimenzování"

Try GEO5 software for free.