GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Orientační hodnoty plášťového tření

Tabulka vychází z terénních a laboratorních zkoušek

Plášťové tření: Klasické vrtané hřebíky

qs,k [kPa]1) podle EA Pfähle

Nesoudržné zeminy

Souržné zeminy

Horniny/Skály

qc 2) [MN/m2]

cu 3) [kN/m2]

qu,k 4) [MN/m2]

7,5

15

25

60

150

250

0,5

5

20

55 -80

105 - 140

130 -170

30 - 40

50 -65

65 - 85

70 - 250

500 -1000

500 - 2000

Poznámky:

1) Stanovení plášťového tření by mělo být součástí geologického průzkumu

2) Odpor na hrotu zatlačované sondy, zkouška CPT (podle DIN EN ISO 22476-1)

3) Totální soudržnost zeminy

4) Pevnost v jednoosém tlaku

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9

V tabulce jsou uvedeny hodnoty na základě zatřídění zemin a hornin

Orientační hodnoty adheze (Elias a Juran, 1991)

Materiál

Technologie provádění

Druh zeminy či horniny

Mezní plášťové tření qs [kPa]

Horniny

Rotační vrtání

Slín / vápenec

300 - 400

Fylit

100 - 300

Křída

500 - 600

Měkký dolomit

400 - 600

Rozpukaný dolomit

600 - 1000

Zvětralý pískovec

200 - 300

Zvětralá jílovitá břidlice

100 - 150

Zvětralá krystalická břidlice

100 - 175

Basalt

500 - 600

Hlinitá břidlice, lupek

300 - 400

Nesoudržné zeminy

Rotační vrtání

Písek / štěrk

100 - 180

Prachovitý písek

100 - 150

Silt

40 - 120

Piedmontská rudní ložiska

40 - 120

Jemná skalní suť

75 - 150

Řízená cementace

Písek / štěrk

Nízké nadloží

Vysoké nadloží

190 - 240

280 - 430

Kompaktní moréna

380 - 480

Skalní suť u paty svahu

100 - 180

Zemní (spirálový) vrták

Prachovopísčitá výplň

20 - 40

Hlinitý písek

55 - 90

Jílovitý písek

60 - 140

Jet grouting

Písek

380

Štěrkopísek

700

Jemnozrnné zeminy

Rotační vrtání

Jíl písčitý

35 - 50

Řízená cementace

Hlína jílovitá

90 - 140

Zemní (spirálový) vrták

Spraš

25 - 75

Měkký jíl

20 - 30

Tuhý jíl

40 - 60

Tuhá jílovitá hlína

40 - 100

Vápnitý jíl písčitý

90 - 140

Try GEO5 software for free.