The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vliv zemětřesení

Zemětřesení zvyšuje účinek aktivního tlaku a snižuje účinek pasivního tlaku. V programu GEO5 zavedené teorie výpočtu (Mononobe-Okabe, Arrango, JTJ 004-89, JTS 146-2012, SL 203-97, NCMA-SRW) jsou odvozeny pro nesoudržné zeminy bez vlivu vody. Program počítá účinek zemětřesení pro všechny zadané zeminy dle těchto teorií tak, jako by byly nesoudržné. Účinky zemětřesení od přitížení nejsou programem počítány - tyto účinky (podle povahy přitížení) může uživatel zadat jako "Zadané síly".

Koeficient kh se zadává vždy kladný, a uvažuje se tak, že jeho účinek je vždy nepříznivý. Koeficient kv může mít kladnou i zápornou hodnotu. Při působení svislého ekvivalentního zrychlení av směrem dolů (od povrchu terénu) budou  setrvačné síly kv*Ws působit na klín zeminy v opačném směru (nadzvedávat klín), pak se uvažují hodnoty ekvivalentních zrychlení av(a tedy i koeficientu kv) a setrvačných sil kv*Ws kladné. Je vidět, že zcela logicky působí setrvačné síly v opačném směru než zrychlení (působí-li zrychlení nahoru: - av = - kv*g, pak setrvačná síla zatlačuje klín zeminy dolů: -kv*Ws. Při posouzení seismických účinků se vždy uvažuje směr s nejnepříznivějším účinkem na konstrukci.

U pažících konstrukcí je možné zanedbat účinek svislého ekvivalentní zrychlení kv*Ws a zadat kv = 0.

Znaménková konvence

Z koeficientů kh a kv se dopočítává seismický úhel setrvačnosti ψ (tj. odklon výslednice setrvačných sil od svislé) dle vztahu:

kde:

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

Tlak od seismických účinků

Přírůstek aktivního tlaku vlivem seismických účinků  (počítané od spodu konstrukce) se vypočte dle vztahů:

kde:

γi

-

objemová tíha zeminy v i-té vrstvě

Kae,i

-

součinitel aktivního tlaku (statického a seismického) v  i-té vrstvě

Ka

-

hodnota zemního tlaku v  i-té vrstvě dle Coulomba

hi

-

mocnost i-té vrstvy

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

Snížení pasivního tlaku vlivem seismických zatížení (počítané od spodu konstrukce) je dáno vztahem:

kde:

γi

-

objemová tíha zeminy v i-té vrstvě

Kpe,i

-

součinitel pasivního tlaku (statického a seismického) v  i-té vrstvě

Kp

-

hodnota zemního tlaku v i-té vrstvě dle Coulomba

hi

-

mocnost i-té vrstvy

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

Součinitele aktivního zemního tlaku Kae,i a pasivního tlaku Kpe,i se určí výpočtem podle teorie Mononobe-Okabe, nebo Arrango. Je-li v zemním profilu přítomna podzemní voda, program počítá s vlivem vody

Metody použité v programu pro výpočet zemětřesení předpokládají, že povrch terénu za konstrukcí je rovinná plocha se sklonem β. Pokud tomu tak není, provádí program aproximaci tvaru terénu na rovinný průběh, viz obrázek:

Aproximace tvaru terénu

Těžiště sil

Program automaticky umísťuje výslednici sil do těžiště napěťového obrazce. Různé teorie doporučují ale různá umístění výslednice - z tohoto důvodu je možné zadat působiště v rozsahu 0,33 - 0,7H (H je výška konstrukce). Doporučená (implicitní) hodnota je 0,66H. Při zadané výslednici se dopočte lichoběžníkový obrazec napětí tak, aby zadané působiště síly a její velikost zůstaly zachovány.

Try GEO5 software for free.