GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk bo je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty Mx, My a silou Vf, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

V

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu Vf v kritickém průřezu, dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Vc jako minimum z hodnot (čl. 13.3.4.1):

kde βc je poměr delší a kratší strany sloupu.

kde αs =

4

-

vnitřní sloup

3

-

obvodový sloup

2

-

rohový sloup

kde

a maximální dovolenou sílu Vmax (čl. 13.3.9.2):

Pro Vf < Vc průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro Vf > Vc a Vf < Vmax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů (čl. 13.3.9.4):

kde:

bo

-

délka kritického průřezu

α

-

sklon ohybů

Av

-

celková plocha ohybů v patce

Pro Vf > Vmax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Try GEO5 software for free.