GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda omezení velikostí primárního napětí

Pokud uvažujeme při výpočtu sedání omezení procentem velikosti primárního geostatického napětí, pak:

a) je deformační zóna určena hloubkou pod základovou spárou, kde přírůstkové napětí σz dosáhne určité procento původního geostatického napětí:

kde:

x%

-

uvažovaná velikost geostatického napětí

σor

-

geostatické napětí

b) sedání s je počítáno z napětí, které je na obrázku vyznačeno šrafováním a je dáno obecným vztahem:

kde:

σz

-

přírůstkové napětí

σor

-

geostatické napětí

Velikost deformační zóny omezením velikostí primárního napětí

Try GEO5 software for free.