The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda Meyerhof (SPT)

Toto řešení pro soudržné i nesoudržné zeminy vychází z teorie Meyerhofa, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

N

-

průměrný počet úderů v rozmezí od základové spáry do hloubky 1,5*bef pod základovou spáru

bef

-

efektivní šířka základu

Cw1,Cw2

-

součinitelé vlivu podzemní vody

d

-

hloubka základové spáry

Ri

-

součinitel vlivu šikmosti zatížení

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Pokud se v daném úseku nachází plně nasycené jemnozrnné písky či nasycené prachovité písky, pak je nutné provést před výpočtem N pro každou naměřenou hodnotu počtu úderů Ni > 15 následující korelaci:

Program umožňuje provést tuto korelaci automaticky v rámu "Výpočet".

Součinitele vlivu podzemní vody Cw1 a Cw2 jsou určeny následovně:

hHPV = 0 (voda v úrovni terénu) -> Cw1 = Cw2 = 0,5

hHPV = d (voda v úrovni základové spáry) -> Cw1 = 0,5; Cw2 = 1

hHPV > d + 1,5*bef -> Cw1 = Cw2 = 1

kde:

hHPV

-

hloubka hladiny podzemní vody od terénu

Mezilehlé hodnoty Cw1 a Cw2 jsou interpolovány.

Součinitel vlivu šikmosti zatížení Ri je interpolován na základě následující tabulky:

H/V

Ri

d/bef = 0

d/bef = 1

d/bef = 5

0,10

0,75

0,8

0,85

0,15

0,65

0,75

0,80

0,20

0,55

0,65

0,70

0,25

0,50

0,55

0,65

0,30

0,40

0,50

0,55

0,35

0,35

0,45

0,50

0,40

0,30

0,35

0,45

0,45

0,25

0,30

0,40

0,50

0,20

0,25

0,30

0,55

0,15

0,20

0,25

0,60

0,10

0,15

0,20

Kde:

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Pro poměr H/V > 0,6 není vhodné metodu používat.

Vliv naklonění terénu a základové spáry je uvažován stejným způsobem jako u metody Schmertmann.

Literatura:

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Try GEO5 software for free.