GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vliv zemětřesení podle čínské normy JTG B02-2013

Vliv zemětřesení se ve výpočtu stability zohledňuje zavedením vodorovných nebo svislých sil, které působí na jednotlivé bloky. Velikosti těchto sil se vypočítávají přenásobením tíhy bloku koeficienty, zavedené zemětřesné síly jsou tak přímo úměrné tíze bloků. Koeficienty jsou závislé na poloze těžiště bloku, proto má každý blok jinou hodnotu koeficientu. Vodorovná síla od zemětřesení směřuje vždy ven ze svahu, svislá síla může směřovat vzhůru i dolů, směr je určen jejím znaménkem.

Vodorovná síla zemětřesení Ehs je dána vztahem:

a svislá síla zemětřesení Evs je dána vztahem:

kde:

Ci

-

seismický součinitel důležitosti (importance coefficient)

Cz

-

komplexní součinitel vlivu (comprehensive influence factor)

Kh

-

faktor vodorovné akcelerace

Kv

-

faktor svislé akcelerace

Gs

-

tíha bloku

ψi

-

součinitel rozdělení dynamických účinků po výšce tělesa sesuvu

Způsob stanovení hodnoty součinitele ψi pro jednotlivé bloky je znázorněn na obrázku.

Stanovení součinitele rozdělení dynamických účinků ψi

Body B a T určují výšku H pro rozsah průběhu součinitele ψi. Bod B je nejnižším bodem terénu nad smykovou plochou a bod T je nejvyšším bodem terénu nad smykovou plochou. Gi jsou těžiště jednotlivých bloků, a Eih, Eiv jsou síly modelující vodorovné a svislé působení zemětřesení.

Try GEO5 software for free.