GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet podle teorie Janbu

Je založen na principech nelineárního pružného přetvoření, kdy závislost mezi přetvořením a napětím je popsána funkcí dvou bezrozměrných parametrů jedinečných pro každý typ zeminy - exponentu napětí j a Janbuova modulu m. Rovnice pro sedání se získají vyjádřením přetvoření ε z definice tečného modulu deformace Et a následnou integrací. Program umožňuje výpočet sedání pro tyto typy zemin:

Literatura:

Method of settlement computation for various types of soils, Soil Mechanics and foundation engineering, Springer, 7 (3), 1970, str, 201-206.

Try GEO5 software for free.