The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů:

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem M*.

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu:

pro fc' < 55MPa je α1 = 0.85

pro beton s vyšší pevností je

pro fc' < 30MPa je β1 = 0.85

pro beton s vyšší pevností je

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy c je menší než mezní poloha neutrální osy 0.75cb, která se určí podle vztahu:

Posouzení smyku

kde:

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc.

pro průřezy s výškou menší než 200mm

vc je spočten podle následujících vztahů pro průřezy s výškou větší než 400mm, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

kde ρw je stupeň vyztužení podélnou výztuží a fc' je omezeno hodnotou 50MPa.

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax.

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce

Try GEO5 software for free.