GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává.

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů:

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem M*.

Moment na mezi únosnosti se spočte podle vztahu:

pro fc' < 55MPa je α1 = 0.85

pro beton s vyšší pevností je

pro fc' < 30MPa je β1 = 0.85

pro beton s vyšší pevností je

Program dále kontroluje, zda poloha neutrální osy c je menší než mezní poloha neutrální osy 0.75cb, která se určí podle vztahu:

Posouzení smyku

kde:

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc.

pro průřezy s výškou menší než 200mm

vc je spočten podle následujících vztahů pro průřezy s výškou větší než 400mm, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

kde ρw je stupeň vyztužení podélnou výztuží a fc' je omezeno hodnotou 50MPa.

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Vmax.

Dále je dopočtena požadovaná plocha výtuže podle vzorce

Try GEO5 software for free.