The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Stabilizační piloty

Stabilizační piloty jsou svislé konstrukční prvky, kterými je možné zvýšit stabilitu svahu. Pokud stabilizační pilota zasahuje do posuzované smykové plochy, pak se do výpočtu stupně stability dané smykové plochy zavádí pasivní (vzdorující) síla P odpovídající únosnosti piloty Vu. Tím je dosaženo vyšší hodnoty stupně stability SF.

Předpokládá se, že pilota je vždy svislá. Pasivní (vzdorující) síla P v místě průniku se smykovou plochou je uvažována buď ve vodorovném směru, nebo ve směru, který odpovídá sklonu smykové plochy v daném místě.

Zobrazení směru působení pasivní (vzdorující) síly

Hodnota pasivní (vzdorující) síly P je vždy stanovena na 1 bm šířky svahu s ohledem na vzdálenost pilot. Únosnost piloty Vu může být zadána buď jako konstantní hodnota po celé délce piloty, nebo lineárně narůstající směrem od paty piloty vzhůru.

Konstantní a lineární průběh únosnosti Vu po délce piloty

Lineární nárůst únosnosti piloty je popsán gradientem K, což je poměr délky piloty, na níž je dosaženo maximální únosnosti Vu vzhledem k délce piloty pod povrchem terénu. Pokud se hodnota gradientu K blíží k nule, lineární průběh únosnosti Vu se blíží ke konstantnímu průběhu.

Program umožňuje stanovit aktivní a pasivní síly působící na piloty nad smykovou plochou a předat data do programu "Stabilizační pilota", ve kterém je možné provést další posouzení.

Try GEO5 software for free.