GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Sečnový modul deformace Es

V odborné literatuře se objevuje dvojí označení pro modul Es. Autoři Poulos et. Davis (1980) tento parametr zeminy nazývají jako modul pružnosti zeminy, zatímco Briaud (2001) a Gopal Ranjan (2000) hovoří o sečnovém modulu deformace zeminy. Obojí pojmenování modulu Es má prakticky stejný význam. Nicméně zemina se chová pružně pouze v oboru malých přetvoření a deformací (obecně se jedná o heterogenní materiál), a tak je vhodnější hovořit spíše o sečnovém modulu deformace zeminy Es.

Modul pružnosti zeminy E se obdrží z deformační křivky zeminy pomocí deviátoru napětí - zatížení. Neodvodněný modul pružnosti zeminy Eu se získá z neodvodněné triaxiální zkoušky, zatímco odvodněný modul pružnosti zeminy Ed se obdrží ze zkoušky za odvodněných podmínek.

V počátečním stádiu deformační křivky je závislost téměř lineární, nicméně pružné přetvoření zemin je velmi malé k celkové hodnotě přetvoření. Rozlišuje se tedy tečnový modul deformace, sečnový modul deformace a počáteční tečnový modul deformace. Zavedením tohoto zjednodušujícího předpokladu je umožněno použití teorie pružnosti při zjišťování napjatostního a deformačního stavu v zeminách.

Průběh idealizované deformační křivky zeminy a odvození jednotlivých typů modulů

Sečnový modul deformace Es je definován jako poměr rozdílu v deviátoru napětí k odpovídajícímu osovému přetvoření podle vztahu:

Lambe et. Whitman (1969) uvádějí, že za modul pružnosti zeminy se obvykle považuje sečnový modul deformace od nulového deviátoru napětí k deviátoru napětí rovnajícímu se jedné polovině až jedné třetině vrcholového deviátoru napětí.

Sečnový modul deformace Es se snižuje s rostoucí úrovní napětí, protože deformační křivka má klesající zakřivení. Existují tři možnosti, jak získat tento parametr zeminy:

  • laboratorní zkoušky v triaxiálu (výpočtem na základě tečnového modulu deformace)
  • statická zatěžovací zkouška piloty
  • empirické korelační vztahy na základě předchozích zkušeností

Typické hodnoty sečnového modulu deformace Es pro vybrané typy zeminy - hodnoty získané z polních zkoušek na základě historie zatížení, objemu vody, stupni ulehlosti, resp. konzistence zemin (Gopal Ranjan et. Rao, 2000):

Typ zeminy

Konzistence, resp. ulehlost zeminy

Modul

Es [MPa]

Jílovitá hlína

Velmi měkká, kašovitá

0,2 - 2

Jíl

Velmi měkká, kašovitá

2 - 15

Měkká

5 - 25

Tuhá

15 - 50

Pevná, tvrdá

50 - 100

Písčitý jíl

25 - 250

Písčitá hlína

Hlinitý písek

7 - 21

Kyprá

10 - 24

Ulehlá

48 - 80

Písek a štěrk

Kyprá

50 - 145

Ulehlá

100 - 190

Literatura:

Briaud, J.-L.: Introduction to Soil Moduli. Geotechnical News, June 2001, BiTech Publishers Ltd, Richmond, B.C., Canada.

Gopal Ranjan et. A. S. R. Rao: Basic and Applied Soil Mechanics. New Age International, 2000, chapter 10.11, pp. 328 - 330. ISBN: 8122412238, 9788122412239.

Lambe, T. W. et. Whitman, V. R.: Soil Mechanics. New York: John Wiley and Sons, 1969, 576 p. ISBN: 978-0-471-51192-2.

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.5, pp. 101 - 104.

Try GEO5 software for free.