The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Sečnový modul deformace Es

V odborné literatuře se objevuje dvojí označení pro modul Es. Autoři Poulos et. Davis (1980) tento parametr zeminy nazývají jako modul pružnosti zeminy, zatímco Briaud (2001) a Gopal Ranjan (2000) hovoří o sečnovém modulu deformace zeminy. Obojí pojmenování modulu Es má prakticky stejný význam. Nicméně zemina se chová pružně pouze v oboru malých přetvoření a deformací (obecně se jedná o heterogenní materiál), a tak je vhodnější hovořit spíše o sečnovém modulu deformace zeminy Es.

Modul pružnosti zeminy E se obdrží z deformační křivky zeminy pomocí deviátoru napětí - zatížení. Neodvodněný modul pružnosti zeminy Eu se získá z neodvodněné triaxiální zkoušky, zatímco odvodněný modul pružnosti zeminy Ed se obdrží ze zkoušky za odvodněných podmínek.

V počátečním stádiu deformační křivky je závislost téměř lineární, nicméně pružné přetvoření zemin je velmi malé k celkové hodnotě přetvoření. Rozlišuje se tedy tečnový modul deformace, sečnový modul deformace a počáteční tečnový modul deformace. Zavedením tohoto zjednodušujícího předpokladu je umožněno použití teorie pružnosti při zjišťování napjatostního a deformačního stavu v zeminách.

Průběh idealizované deformační křivky zeminy a odvození jednotlivých typů modulů

Sečnový modul deformace Es je definován jako poměr rozdílu v deviátoru napětí k odpovídajícímu osovému přetvoření podle vztahu:

Lambe et. Whitman (1969) uvádějí, že za modul pružnosti zeminy se obvykle považuje sečnový modul deformace od nulového deviátoru napětí k deviátoru napětí rovnajícímu se jedné polovině až jedné třetině vrcholového deviátoru napětí.

Sečnový modul deformace Es se snižuje s rostoucí úrovní napětí, protože deformační křivka má klesající zakřivení. Existují tři možnosti, jak získat tento parametr zeminy:

  • laboratorní zkoušky v triaxiálu (výpočtem na základě tečnového modulu deformace)
  • statická zatěžovací zkouška piloty
  • empirické korelační vztahy na základě předchozích zkušeností

Typické hodnoty sečnového modulu deformace Es pro vybrané typy zeminy - hodnoty získané z polních zkoušek na základě historie zatížení, objemu vody, stupni ulehlosti, resp. konzistence zemin (Gopal Ranjan et. Rao, 2000):

Typ zeminy

Konzistence, resp. ulehlost zeminy

Modul

Es [MPa]

Jílovitá hlína

Velmi měkká, kašovitá

0,2 - 2

Jíl

Velmi měkká, kašovitá

2 - 15

Měkká

5 - 25

Tuhá

15 - 50

Pevná, tvrdá

50 - 100

Písčitý jíl

25 - 250

Písčitá hlína

Hlinitý písek

7 - 21

Kyprá

10 - 24

Ulehlá

48 - 80

Písek a štěrk

Kyprá

50 - 145

Ulehlá

100 - 190

Literatura:

Briaud, J.-L.: Introduction to Soil Moduli. Geotechnical News, June 2001, BiTech Publishers Ltd, Richmond, B.C., Canada.

Gopal Ranjan et. A. S. R. Rao: Basic and Applied Soil Mechanics. New Age International, 2000, chapter 10.11, pp. 328 - 330. ISBN: 8122412238, 9788122412239.

Lambe, T. W. et. Whitman, V. R.: Soil Mechanics. New York: John Wiley and Sons, 1969, 576 p. ISBN: 978-0-471-51192-2.

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.5, pp. 101 - 104.

Try GEO5 software for free.