GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet smykové síly v síti

Pro stanovení maximální smykové síly působící na síť se uvažuje s blokem zeminy, který vzniká v oblasti mezi hřeby. Ve výpočtu se uvažují dva tvary smykových ploch, program počítá automaticky obě a vybírá maximální sílu.

Rovinná smyková plocha - maximální smyková sila se hledá postupně po celé tloušťce rozrušené vrstvy.

Smyková síla - rovinná smyková plocha

kde:

Sd

-

smyková síla působící na síť

Fmesh

-

síla v síti

W

-

vlastní tíha bloku

Fw

-

síla od proudění

lv

-

svislá vzdálenost

t

-

tloušťka rozrušené vrstvy

β

-

sklon smykové plochy

ω

-

sklon svahu

α

-

sklon hřebíku

φ

-

úhel vnitřního tření v rozrušené vrstvě

c

-

soudržnost rozrušené vrstvy

A

-

plocha bloku v rovině smyku

Lomená smyková plocha - maximální smyková síla se hledá postupně po celé tlouštce rozrušené vrstvy při různých sklonech v dolní části smykové plochy.

Smyková síla - lomená smyková plocha

Při výpočtu lomené smykové plochy se v prvním kroku určí mezibloková síla X.

kde:

X

-

mezibloková síla

W1

-

tíha horního bloku

Fw,1

-

síla od proudění působící na horní blok

A1

-

plocha v úrovni smyku pod horním blokem

kde:

Sd

-

smyková síla působící na síť

W2

-

tíha dolního bloku

Fw,12

-

síla od proudění působící na dolní blok

A2

-

plocha v úrovni smyku pod dolním blokem

Je-li uvážováno proudění, program počítá s vodou v celé tloušťce rozrušené vrstvy. Sklon tlakového kužele ovlivňuje přenos síly z hřebu do rozrušené vrstvy.

Try GEO5 software for free.