GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou P (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou Vn.

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 22.5.5, čl. 14.5.5.1):

Posouzení průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů (čl. 21.2, čl. 14.5.2-4):

pro tlačenou stranu:

kde:

pro taženou stranu:

kde:

Try GEO5 software for free.