GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zatížení

Rám "Zatížení" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení. Přidání (editace) zatížení se provádí v dialogovém okně "Nové (editace) zatížení". Síly se zadávají dle konvence vykreslené v pravé části dialogového okna.

Program také umožňuje import zatížení, které lze provést pomocí tlačítka "Import".

V dialogovém okně se zadává typ zatížení:

  • Návrhové (dříve Výpočtové) zatížení je určeno k posouzení svislé únosnosti skupiny pilot
  • Užitné (dříve Provozní) zatížení je určeno k výpočtu sednutí skupiny pilot

Pro EN1997 Návrhový přístup 1 se výpočet únosnosti provádí jak pro zadaná návrhová zatížení (kombinace 1) tak i pro zadaná užitná zatížení (kombinace 2).

Zadané zatížení na skupinu pilot působí v úrovni horní podstavy základové desky, a to v bodě [0,0]. Tento bod nesmí být umístěn mimo základovou desku. Tyto hodnoty lze jednoduše získat z výpočtu jakéhokoliv statického programu.

Program automaticky připočítává vlastní tíhu základové desky k již zadanému zatížení. Tento program dále umožňuje počítat vlastní tíhu piloty do zatížení (pomocí tlačítka v levé části desktopu).

Vlastní tíha základové desky Gcap se v programu dopočítává podle vztahu:

kde:

Acap

-

půdorysná plocha podstavy základové desky [m2]

t

-

tloušťka základové desky [m]

γ

-

objemová tíha konstrukce [kN/m3]

Rám "Zatížení"

Try GEO5 software for free.