GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového železobetonového průřezu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem a tlakovou normálovou silou. Je použita metoda mezních přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,002 až 0,0035. Tlačená výztuž se do únosnosti nezapočítává. Je aplikována minimální excentricita (čl. 6.1(3)):

Stupeň vyztužení je spočten a zkontrolován podle vztahů (čl. 9.2.1.1):

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ρmin, ρmax - tyto hodnoty lze také v programu zadat v závislosti na použité Národní příloze.

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení prostého ohybu

Průřez je obdélníkový, jednostranně vyztužený, namáhaný ohybovým momentem MEd.

Moment na mezi únosnosti pro zadanou plochu výztuže As se spočte podle vztahu (čl. 6.1, čl. 3.1.7(3)):

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu (čl. 5.6.3(2)):

xmax = 0,45d

pro beton třídy C40/45 a nižší

xmax = 0,35d

pro beton třídy C45/50 a vyšší

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu VRd,c (čl. 6.2.2(1)).

kde:

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd,max (čl. 6.2.3(3)).

Dále je dopočtena požadovaná plocha výztuže podle vzorce (čl. 6.2.3(3)):

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ν, νmin, cot θmin, cot θmax - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Try GEO5 software for free.