The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Horninový klín

Program řeší stabilitu horninového klínu, který je vklíněn mezi dvě plochy (roviny) a pohybuje se ve směru průsečnice (úžlabí) těchto ploch. Horninový klín může být zadán s tahovou trhlinou. Sklon této průsečnice musí být výrazně větší než je úhel vnitřního tření dělících rovin, přičemž spádnice obou dělících ploch musí směřovat k průsečnici. Dále se předpokládá, že se úžlabí nachází ve stabilním skalním tělese.

Základem výpočtu je stanovení normálové síly N, posouvající síly Tact (aktivní) a smykové vzdorující (pasivní) síly Tres působících na smykové plochy A1 a A2. Aktivní síla Tact a normálová síla N se získají sumací všech sil vstupujících do výpočtu po provedení trojrozměrného rozkladu působících sil.

Pro určení pasivní síly Tres jsou nejdůležitějšími vstupními údaji smykové parametry smykových ploch A1 a A2 podle Mohr-Coulomba a normálová síla N na smykových plochách A1 a A2. Výpočet aktivní síly Tact a normálové síly N je dále ovlivněn tíhou klínu (závisí na geometrii horninového klínu a objemové tíze horniny), kotvením klínu, přitížením klínu, vlivem podzemní vody a seismickými účinky.

Výsledné posouzení lze provést podle zvolené metodiky posouzení v závislosti na zadání v rámu "Nastavení".

Složky působící na horninový klín

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.