The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tlak v klidu

Tlak v klidu je boční tlak na nepoddajnou konstrukci. Zpravidla se uvažuje v případech, kdy je nutné omezit boční a svislou deformaci pažené zeminy (např. v případech bočního podchycování stavebních konstrukcí při hloubení stavebních jam pod úroveň stávajících základů nebo obecně při pažení zeminy s konstrukcemi citlivými na nerovnoměrné sedání), nebo když je konstrukce zatížená zemním tlakem z konstrukčních důvodů příliš tuhá a neumožňuje deformaci ve směru zatížení nezbytnou pro mobilizaci aktivního tlaku.

Tlak v klidu je počítán pomocí vzorce:

Pro soudržné zeminy je programem použit vztah pro výpočet Kr podle Terzaghiho:

kde:

ν

-

Poissonovo číslo

Pro nesoudržné zeminy je použit vztah podle Jákyho:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Pokud počítáme tlak v klidu soudržné zeminy σr s užitím vztahu pro součinitel zemního tlaku v klidu Kr podle Jákyho, pak se doporučuje počítat náhradním úhlem vnitřního tření zemin φn.

Volbou typu zeminy (soudržná, nesoudržná) při zadávání jejích parametrů, lze tedy ovlivnit způsob výpočtu tlaku v klidu. I typicky nesoudržnou zeminu (písek, štěrk) je třeba zadat jako soudržnou, chceme-li počítat tlak v klidu pomocí Poissonova čísla a naopak.

Pro zeminy překonsolidované se používá pro výpočet součinitel tlaku zeminy v klidu Kr podle vztahu odvozeného Schmertmannem:

kde:

Kr

-

je součinitel tlaku zeminy v klidu

OCR

-

je stupeň překonsolidace

Hodnotu součinitele tlaku v klidu lze také přímo zadat.

Program umožňuje počítat také tlak v klidu při šikmém terénu a rubu konstrukce a také účiněk přitížení.

Try GEO5 software for free.