GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametry podle Bartona - Bandise

Koeficient drsnosti smykové plochy JRC

Pokud není možné určit hodnotu JRC profilometrem přímým měřením na povrchu trhliny, je možné použít odečet z Bartonova grafu (viz obrázek), kde je vynesena závislost JRC na délce profilu a hloubce drsnosti.

Graf pro určení JRC (podle Bartona)

Na dalším obrázku je pro orientaci vynesen vztah drsnosti plochy a JRC.

Profily hrubosti a odpovídající hodnoty koeficientu JRC (Barton & Chubey 1977)

Pevnost v tlaku plochy nespojitosti JCS

Metody určení hodnoty pevnosti v tlaku plochy nespojitosti (smykové plochy) JCS jsou obecně doporučeny ISRM.  Na následujícím obrázku je uveden graf odvozený Deerem a Millerem pro odečtení hodnoty JCS v závislosti na pevnosti horniny určené Schmidtovým kladívkem.

Základní úhel vnitřního tření na smykové ploše φb

Hodnota základního úhlu vnitřního tření na smykové ploše je přibližně rovna residuální hodnotě úhlu vnitřního tření φr, nicméně je obecně měřena v laboratořích pomocí smykových přístrojů (většinou na ploše 50*50 mm). Základní úhel smykového tření φB má obvyklý rozsah od 25° do 35° pro nezvětralé skalní povrchy.

Try GEO5 software for free.