The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet základů (patky, piloty)

Výpočet podle EN 1997 zavádí několik typů dílčích součinitelů podle zvoleného Návrhového přístupu (NP).

Při návrhu podle EN 1997-1 se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

Redukce zatížení (NP1, NP2, NP3):

Zatížení základů se bere jako výsledek výpočtu horní stavby.

  • stanoví se zatěžovací stavy dle pravidel uvedených v EN 1990:2002
  • vypočtou se kombinace zatěžovacích stavů podle EN 1991

Výsledky spočtených kombinací jsou pak vstupem do programů "Patky" a "Pilota".

Zatížení se zadává návrhové (výpočet únosnosti, dimenzování základu) resp. užitné (výpočet sedání). Pro Návrhový přístup 1 se výpočet únosnosti provádí jak pro zadaná návrhová zatížení (kombinace 1) tak i pro zadaná užitná zatížení (kombinace 2).

V programu se dílčími součiniteli zatížení přenásobují pouze vlastní tíha konstrukce resp. tíha zeminy nad patkou. Zadávané návrhové zatížení musí být stanoveno v souladu s EN 1990 a EN 1991 - jednotlivé složky zatížení musí být přenásobeny příslušnými dílčími součiniteli - program zadané zatížení dále nijak neupravuje.

Redukce materiálu (NP1, NP3):

Parametry zemin jsou automaticky redukovány příslušnými dílčími součiniteli.

Redukce odporu (NP2), u pilot  (NP1, NP2, NP3):

V programu "Pilota" jsou dílčí součinitelé odporu závislé na typu pilot (vrtaná, beraněná, CFA) V okně se zadávají všechny dílčí součinitelé. Do výpočtu pak jsou použity dílčí součinitelé podle typu piloty zvolené v rámu "Geometrie". Při posouzení tažené piloty se vždy uvažuje vlastní tíha piloty. Při posouzení tlačené piloty lze vlastní tíhu piloty zanedbat v závislost na zadání v rámu "Zatížení". Vlastní posouzení je provedeno podle teorie mezních stavů.

V programu "Patky" se redukují svislá a vodorovná únosnost základu.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.