The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Kontaktní prvky

Kontaktní prvky mohou mít elastický materiálový model (možnost zobrazení kontaktních napětí za předpokladu elastického chování kontaktu), nebo plastický materiálový model vycházející z  Mohr-Coulombovy podmínky plasticity s vyloučením tahové pevnosti.

Plastický model je vhodný pro modelování separace konstrukce v případě tahového namáhání. Pro výpočty pažících konstrukcí je nutné počítat vždy s plastickým modelem kontaktu.

Základními parametry plastického modelu jsou koheze c, koeficient tření μ, a úhel dilatance ψ. Parametry c a μ lze zadat také nepřímo, redukcí parametrů c a tan(φ) zeminy na kontaktu. Pokud se jedná o kontakt mezi dvěma zeminami, rozhodující pro redukci jsou menší z hodnot c a φ obou zemin (hornin).

Parametry kontaktu jsou pak definovány vztahy:

Pokud nemáme přesné informace umožňující přesně určit redukční parametry, můžeme v případě ocelových konstrukcí v písčitých zeminách uvažovat 2/3, u ocelových konstrukcí v jílovitých zeminách 1/3. Pro betonové konstrukce se obvykle zadávají hodnoty vyšší. Redukční součinitel by měl být v obvyklých případech menší než 1. Úhel dilatance má obdobný význam jako v případě standardních modelů zemin. Zavedením ψ = 0 předpokládáme elastické chování kontaktu v tahu/tlaku. Plastická deformace se tak omezuje pouze na smyk.

Dalšími parametry modelu kontaktu jsou normálová tuhost ks a smyková tuhost kn kontaktního prvku vtažené na jednotku délky. Tyto veličiny si můžeme představit jako tuhost pružin v daném rozhraní. Vhodná volba těchto parametrů není jednoduchá a je patrná závislost této volby na řešeném problému. Určitým vodítkem při volbě hodnot veličin ks a kn může být vazba těchto parametrů na materiálové charakteristiky zeminy na kontaktu. Pokud je po obou stranách kontaktu tentýž materiál, lze použít následující vztahy:

kde:

t

-

předpokládaná (fiktivní) tloušťka kontaktní vrstvy

G

-

modul pružnosti zeminy ve smyku

E

-

modul pružnosti

V případě rozdílných materiálů (E1, E2, G1, G2) se uvažuje menší hodnota ks a kn.

Přestože v případě zcela plastického chování kontaktu není volba parametrů ks a kn podstatná, je velikost těchto veličin rozhodující pro úspěšné řešení uvažovaného nelineárního problému. Příliš vysoké hodnoty tuhostí (nad 100000 kN/m3) mohou vést k oscilaci numerického řešení. Naopak příliš nízké hodnoty parametrů ks a kn (pod 10000 kN/m3) zase vedou k nereálným deformacím konstrukcí.

Standardní nastavení tuhostí v programu je 10000 kN/m3.

Try GEO5 software for free.