GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Vstupní parametry zemin závisejí na zvoleném materiálovém modelu, resp. materiálovém modelu proudění.

Nejdůležitějšími vstupními parametry jsou modul pružnosti zeminy E  a Poissonovo číslo (zadává se u všech modelů), dále pak úhel vnitřního tření a soudržnost zeminy u nelineárních modelů. Program modeluje ustálený stav po redistribuci pórových tlaků a používá tedy efektivní parametry úhlu vnitřního tření φef, a soudržnosti cef.

Vstupní parametry zemin se liší také podle zadaného módu zadávání. Při zapnutí rozšířených možností programu (zadává se v rámu "Nastavení") lze zadat i speciální parametry ovlivňující materiálový model. (např. Biotův parametr, Efektivní objemový modul vody atp.). Tyto parametry jsou pro drtivou většinu výpočtů nepodstatné a jsou určeny spíše pro vědecké studie.

Ve výpočtu lze jednotlivé materiálové modely kombinovat - každá zemina může mít vlastní materiálový model.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Try GEO5 software for free.