GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet podle ČSN 73 1004

Únosnost základové půdy tvořené skalními a poloskalními horninami je dána vztahem podle ČSN 73 1004:

kde:

σcd

-

pevnost horniny v prostém tlaku

r

-

součinitel kvality základové půdy

p

-

součinitel vlivu hustoty diskontinuit

Poznámka: Doporučené hodnoty pro součinitele r a p jsou uvedeny v kapitole 5.5.3.3

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Try GEO5 software for free.