GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení nadzvdižení dna podle čínských norem

Toto posouzení vychází z prandtlova řešení únosnosti základové půdy.

Schéma nadzdvižení dna - Prandtlova smyková plocha

Posouzení se provádí pomocí stupně bezpečnosti a je dáno vztahem:

kde:

SFu

-

požadovaný stupeň bezpečnosti proti nadzdvižení dna

γm1

-

průměrná objemová tíha zeminy za konstrukcí

γm2

-

průměrná objemová tíha zeminy před konstrukcí

ld

-

hloubka konstrukce v zemině

h

-

hloubka výkopu

q0

-

přitížení povrchu

Nc, Nq

-

koeficienty únosnosti

c, φ

-

soudržnost a úhel vnitřního tření zeminy v místě paty stěny

Poznámka: V případě, že se pod patou pažící konstrukce nachází více vrstev, program provede posouzení ve všech hloubkách rozhraní těchto vrstev. Místo hloubky konstrukce v zemině (ld) je tedy dosazena hloubka rozhraní od dna jámy (D).

Princip posouzení při uvažování vrstvy v hloubce D

Try GEO5 software for free.