The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Smykový odpor na plášti

Smykový odpor na plášti je ve výpočtu reprezentován tuhostí pružin podpírajících jednotlivé úseky piloty. Tuhost těchto pružin je spočtena pomocí parametrů pružného Winkler-Pasternakova podloží C1 a C2. Hodnoty C1 a C2 jsou stanoveny z parametru Edef. Hloubka deformační zóny, na níž hodnoty C1 a C2 závisejí, je proměnná a mění se s deformací (sedáním) piloty. Proměna deformační zóny je ve výpočtu stanovena tak, že pro nulovou deformaci má hodnotu 1x průměr piloty a pro deformaci v okamžiku překročení únosnosti na plášti má hodnotu kx průměr piloty, kde k je zadaná hodnota, resp. 2,5.

Rozhodujícím parametrem pro stanovení velikosti C1 a C2 je modul přetvárnosti. Při jeho stanovení musíme být obezřetní při akceptování hodnot přetvárných charakteristik dle norem, neboť v případě delších pilot se jedná o hlubinný základ a u paty piloty mají zeminy určitě větší tuhosti, než jsou uváděny například v normě pro plošné základy. Toto platí zejména u soudržných zemin. Ideální situace nastane, jestliže máme v jednotlivých hloubkách k dispozici moduly získané přímo z měření.

Pro spočtené charakteristiky pružného podloží byly odvozeny vztahy pro tuhost pružin modelujících smykový odpor na plášti. Vztahy závisejí na tvaru průřezu a pro průřezy použité v programu vypadají následovně:

Kruh:

kde:

r

-

poloměr průřezu piloty

C1, C2

-

parametry podloží

K1 (αr), K2 (αr)

-

hodnoty modifikovaných Besselových funkcí

Parametr α má hodnotu:

Obdélník:

kde a, b jsou délky stran obdélníka a C1,C2 jsou parametry podloží. kred je redukční součinitel, který snižuje tuhost s ohledem na protáhlý tvar obdélníka. Ten nabývá hodnot:

kde a je délka kratší strany obdélníku a H je hloubka deformační zóny.

Kříž, "íčko":

Pro tyto tvary průřezu se vychází z tuhosti pro obdélníkový průřez, od které se odečte hodnota tuhosti připadající na čtyři "odebrané" části průřezu.

kde význam hodnot a1, b1 je patrný z následujícího obrázku:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.