GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou N (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou V. Únosnost průřezu namáhaného momentem se spočte podle vzorce (čl. 20.4.2, 2.2.2):

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 20.4.3):

Únosnost průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů podle excentricity normálové síly e ≥ 0,05D (čl. 10.1.2, 20.4.2, 2.2.2):

kde:

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Try GEO5 software for free.