The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

ČSN 73 1002

Program používá dvě metody pro výpočet svislé únosnosti piloty podle Komentáře k normě ČSN 73 1002 "Pilotové základy":

  • Výpočet podle teorie 1. skupiny mezních stavů

Postup výpočtu je popsán v Komentáři k ČSN 73 1002 "Pilotové základy" v kapitole 3 "Navrhování" oddíl B - Obecné řešení podle teorie 1. skupiny mezních stavů (str.15). Veškeré postupy v programu vycházejí ze zde uvedených vztahů. Původní geostatické napětí σor je uvažováno od upraveného terénu. Součinitel podmínek působení základové půdy je brán pro hloubku z (měřeno od  upraveného terénu).

Účinná délka piloty pro výpočet únosnosti na plášti je zmenšena o úsek:

kde:

d

-

je průměr piloty

  • Výpočet piloty opřené o nestlačitelné podloží

Výpočet piloty opřené o nestlačitelné podloží (horniny třídy R1, R2) vychází z oddílu G - Řešení svislé únosnosti Rc  podle ČSN 73 1004 z Komentáře k ČSN 73 1002 "Pilotové základy". Popis metody začíná na str. 27 pod názvem "Piloty opřené o nestlačitelné podloží". Výpočty v programu zcela odpovídají postupům zde uvedeným. Příčinkový součinitel sedání Iwp je interpolován z tabulky 16, která je v programu zabudována.

V případě zatržení volby "výpočet podle ČSN 73 1002" v okně "Piloty" je posouzení provedeno výhradně dle ČSN 73 1002 a ostatní součinitelé výpočtu se neuvažují. Pokud tato volba zatržena není, provede se posouzení dle zvolené metodiky posouzení s příslušnými součiniteli.

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1002 Pilotové základy, Normalizační institut, Praha, 1987.

Československá státní norma ČSN 73 1004 Velkoprůměrové piloty, Normalizační institut, Praha, 1981.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.