GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametry zatěžovacího stavu

V dialogovém okně  "Nový zatěžovací stav" se zadávají následující parametry:

Identifikátor zatěžovacího stavu

Před políčkem pro zadání názvu se zobrazuje identifikátor zatěžovacího stavu, který se skládá z čísla zatěžovacího stavu a jednopísmenné předpony. Předpona je určena typem zatížení:

G

-

stálé zatížení

Q

-

proměnné zatížení

A

-

mimořádné zatížení

Identifikátor zatěžovacího stavu se uplatňuje především ve výpisech kombinací.

Kód zatěžovacího stavu

Kód zatěžovacího stavu určuje, jaké zatížení lze v tomto zatížení zadávat. Lze použít následující možnosti:

Vlastní tíha

-

Zatížení v tomto zatěžovacím stavu představuje vlastní tíhu konstrukce a je generováno automaticky programem. V jedné úloze se může vyskytovat pouze jeden zatěžovací stav s tímto kódem.

Silové

-

Do zatěžovacích stavů s tímto kódem lze zadávat jakékoliv silové zatížení (síly a momenty). Počet silových ZS není omezen

Typ zatížení

Určuje charakter zatěžovacích stavů dle jejich proměnnosti v čase. Výběr typů odpovídá klasifikaci dle čl. 4.1.1. normy EN 1990.

Součinitele zatížení

Umožňuje zadat dílčí součinitel zatížení γf. Tento součinitel zohledňuje možné nepříznivé odchylky hodnot zatížení od reprezentativních hodnot. Pro stálá zatížení je nutné zadat různé hodnoty pro příznivé (γf, inf) a nepříznivé (γf, sup) působení zatížení v kombinaci. V případě zadávání zatížení dle EN 1990 jsou výchozí hodnoty součinitelů stanoveny dle tabulky A1.2(B).

Kategorie

Zatřídění zatěžovacích stavů do kategorií odpovídá klasifikaci zatížení dle tabulky A1.1 normy EN 1990. Dle tohoto zatřídění jsou proměnným zatěžovacím stavům přiřazeny kombinační součinitele ψ0, ψ1 a ψ2. Kategorie "Uživatelské zadání" umožňuje zadání vlastních hodnot součinitelů. Výběr kategorie je dostupný pouze pro zatěžovací stavy zadané dle EN 1990 (norma se volí v záložce "Materiály a normy").

Kombinační součinitele

Základní hodnoty součinitelů pro sestavování kombinací vychází z normy EN 1990 a závisí na kategorii zatěžovacího stavu. Při uživatelském zadání lze nastavit vlastní hodnoty součinitelů. Pro sestavování kombinací jsou použity následující součinitele:

ξ

-

Součinitel redukce stálých zatížení v alternativní kombinaci - tento součinitel je přiřazen všem stálým zatížením a je použit při sestavování alternativních kombinací pro mezní stav únosnosti (kombinace dle vztahu 6.10b v EN 1990)

ψ0

-

Součinitel kombinační hodnoty - součinitel pro proměnná zatížení, používá se při sestavování kombinací pro mezní stavy únosnosti i použitelnosti

ψ1

-

Součinitel časté hodnoty - součinitel pro proměnná zatížení, používá se při sestavování mimořádných kombinací a kombinací pro mezní stavy použitelnosti.

ψ2

Součinitel kvazistálé hodnoty - součinitel pro proměnná zatížení, používá se při sestavování mimořádných kombinací a kombinací pro mezní stavy použitelnosti.

Tyto kombinační součinitele jsou dostupné pouze pro zatěžovací stavy zadané dle EN 1990 (norma se volí v rámu "Metody výpočtu").

Dialogové okno "Nový zatěžovací stav"

Try GEO5 software for free.