GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Převázky

V rámu se provádí návrh a posouzení převázek pro zvolenou kotvu.

Program umožňuje dimenzování železobetonových a ocelových průřezů (zaškrtnutím volby "Posuzovat průřez"). V rámu lze provést více výpočtů.

V dialogové okně "Editace převázky" (tlačítko "Materiál, Průřez") se v rozbalitelném seznamu vybírá materiál (ocel, beton) a průřez. Pro nastavení parametrů materiálu lze použít tlačítka "Katalog" a "Vlastní" stejně jako v rámu "Materiál".

Pro ocelové převázky se typ průřezu (I-průřez, 2xI-průřez nebo 2xU-průřez) vybírá v dialogovém okně "Katalog průřezů" (tlačítko "Katalog"), nebo v dialogovém okně "Editor průřezu" (tlačítko "Svařovaný").

Natočení převázky lze uvažovat podle kotvy nebo stěny.

Tlačítko "Změnit" otevírá dialogové okno "Výběr fází", ve kterém lze stisknutím tlačítek vybrat jednotlivé fáze budování pro určení maximální síly.

Při posuzování průřezu lze zadat výpočtový součinitel namáhání průřezu, který zvětšuje hodnoty vnitřních sil. V případě dimenzování ocelových průřezů lze uvažovat rovněž vliv normálové síly.

V rámu se dále volí statické schéma:

  • Typ nosníku (prostý, spojitý)
  • Typ zatížení (bodové, spojité)
  • Počet podpor
  • Převislé konce

Pro prostý nosník zatížený bodový zatížením se určuje vzdálenost podpor L.

Hodnoty spočtených vnitřních sil (ohybový moment a posouvající síla) a maximální sila z kotvy jsou zobrazeny v pravé části rámu.

Tlačítko "Podrobně" v pravé části rámu otevírá dialogové okno "Dimenzování", kde jsou zobrazeny podrobné výsledky.

Rám "Převázky"

Try GEO5 software for free.