GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet pomocí edometrického modulu

Rovnice pro výpočet stlačení vrstvy i mocnosti h v podloží stavby vychází z definice edometrického modulu přetvárnosti Eoed:

kde:

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí ve středu i-té vrstvy

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Eoed,i

-

edometrický modul i-té vrstvy

Edometrický modul Eoed je možné pro každou zeminu zadat konstantní nebo pomocí edometrické křivky (závislost σef/ε). Při zadání edometrické křivky dosadí program pro každou vrstvu edometrický modul Eoed odpovídající příslušnému rozsahu napětí původního a konečného. Pokud není znám edometrický modul Eoed, je možné zadat modul přetvárnosti Edef  a program provede patřičný přepočet podle vztahu:

kde:

kde:

ν

-

Poissonovo číslo

Edef

-

modul přetvárnosti

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1001 Zakládání staveb, Základová půda pod plošnými základy, 8.6.1987, Český normalizační institut 31060, Praha

Try GEO5 software for free.