GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem MSd. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce (čl. 17.2):

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha xmax, pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha xmax, pak program vypočte plochy tlačené Asc tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy xmax se vypočte podle vztahu:

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 17.3.5.2.1, 17.3.5.2.4, ρmin z tabulky 17.3):

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení celého průřezu ρmax, pak program informuje že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Try GEO5 software for free.