The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda Skempton (CPT)

Toto řešení pro soudržné zeminy vychází z teorie Skemptona, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

Kc

-

součinitel vlivu šikmosti zatížení

Nc

-

skemptonův součinitel únosnosti zeminy

Su

-

Neodvodněná smyková pevnost

γ

-

objemová tíha zeminy v základové spáře

d

-

hloubka základové spáry

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, tcf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Přičemž:

Kde:

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Pro poměr H/V > 0,4 není vhodné metodu používat.

Skemptonův součinitel únosnosti zeminy Nc závisí na poměru efektivní šířky bef a délky základu lef a poměru hloubky základové spáry d a efektivní šířky bef. Jeho hodnota je určena z následujícího grafu:

Určení součinitele Nc (Převzato z Peck, Hanson a Thornburn, 1974)

Neodvodněná smyková pevnost Su je určena následovně:

kde:

qc

-

průměrný penetrační odpor

σv0

-

průměrné svislé napětí od základové spáry do hloubky 1,5*bef pod základovou sparou

Nk

-

faktor penetračního kužele (v rozsahu <10 ; 20>)

Přičemž:

kde:

qc1

-

průměrný penetrační odpor od základové spáry do hloubky 0,5*bef

qc2

-

průměrný penetrační odpor od hloubky 0,5*bef do hloubky 1,5*bef pod základovou sparou

Vliv naklonění terénu a základové spáry je uvažován stejným způsobem jako u metody Schmertmann.

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Try GEO5 software for free.