The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Vodorovná únosnost - Bromsova metoda

V rámu "Vodorovná únosnost" se posuzuje vodorovná únosnost osamělé piloty. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivě zadaná zatížení nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

Pro pilotu provedenou ze železobetonu se zadává profil výztuže, počet profilů a krycí vrstva výztuže, které ovlivňují ohybovou tuhost piloty.

Vstupním údajem pro výpočet vodorovné únosnosti piloty jsou materiálové charakteristiky piloty (modul pružnosti, resp. pevnost daného materiálu), geometrie piloty (délka piloty l a její průměr d) a dále zatížení piloty posouvající silou, resp. ohybovým momentem.

V případě výpočtu podle Bromsovy metody program ignoruje doposud zadané vrstvy zemin a posuzuje vodorovnou únosnost osamělé piloty pouze pro zeminu, která se definuje v rámu "Vodorovná únosnost". Parametry zemin se zadávají v závislosti na typu zeminy:

V rámu se dále zadávají kritéria typu piloty:

  • standard - v tomto případě se koeficient tuhosti piloty β*l, resp. η*l dopočítává v programu automaticky.
  • uživatelské - pro tuto možnost zadání si uživatel může nastavit hodnoty koeficientu tuhosti piloty β*l, resp. η*l pro posouzení krátké a rovněž střední piloty.

Uložení piloty v hlavě lze uvažovat dvěma způsoby:

  • volné - v hlavě piloty není bráněno pootočení.
  • vetknutí - pilota se nemůže v hlavě otáčet. V takových případech se obvykle jedná o piloty, které jsou součástí rovinného pilotového roštu nebo skupiny pilot.

Součinitel únosnosti průřezu γk slouží k redukci ohybové únosnosti průřezu piloty Mu.

Součinitel redukce únosnosti γQu redukuje celkovou hodnotu vodorovné únosnosti osamělé piloty Qu.

Výsledkem výpočtu je vodorovná únosnost osamělé piloty Qu a deformace piloty v úrovni terénu u.

Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu se zobrazují na desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Vodorovná únosnost" - Bromsova metoda

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.