GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vodorovná únosnost - Bromsova metoda

V rámu "Vodorovná únosnost" se posuzuje vodorovná únosnost osamělé piloty. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivě zadaná zatížení nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

Pro pilotu provedenou ze železobetonu se zadává profil výztuže, počet profilů a krycí vrstva výztuže, které ovlivňují ohybovou tuhost piloty.

Vstupním údajem pro výpočet vodorovné únosnosti piloty jsou materiálové charakteristiky piloty (modul pružnosti, resp. pevnost daného materiálu), geometrie piloty (délka piloty l a její průměr d) a dále zatížení piloty posouvající silou, resp. ohybovým momentem.

V případě výpočtu podle Bromsovy metody program ignoruje doposud zadané vrstvy zemin a posuzuje vodorovnou únosnost osamělé piloty pouze pro zeminu, která se definuje v rámu "Vodorovná únosnost". Parametry zemin se zadávají v závislosti na typu zeminy:

V rámu se dále zadávají kritéria typu piloty:

  • standard - v tomto případě se koeficient tuhosti piloty β*l, resp. η*l dopočítává v programu automaticky.
  • uživatelské - pro tuto možnost zadání si uživatel může nastavit hodnoty koeficientu tuhosti piloty β*l, resp. η*l pro posouzení krátké a rovněž střední piloty.

Uložení piloty v hlavě lze uvažovat dvěma způsoby:

  • volné - v hlavě piloty není bráněno pootočení.
  • vetknutí - pilota se nemůže v hlavě otáčet. V takových případech se obvykle jedná o piloty, které jsou součástí rovinného pilotového roštu nebo skupiny pilot.

Součinitel únosnosti průřezu γk slouží k redukci ohybové únosnosti průřezu piloty Mu.

Součinitel redukce únosnosti γQu redukuje celkovou hodnotu vodorovné únosnosti osamělé piloty Qu.

Výsledkem výpočtu je vodorovná únosnost osamělé piloty Qu a deformace piloty v úrovni terénu u.

Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu se zobrazují na desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Vodorovná únosnost" - Bromsova metoda

Try GEO5 software for free.