GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Typy podloží - EN 1998-1

Typy podloží zohledňují vliv lokálních vlastností základových poměrů na seismické zatížení. Podle EN 1998-1 rozlišujeme typy podloží A - E, S1 a S2 s vlastnosti uvedenými v tabulce níže.

Typy podloží z hlediska seismického zatížení dle EN 1998-1:

Typ

Popis stratigrafického profilu

Parametry

Vs, 30

NSPT [počet úderů/30 cm]

cu [kPa]

A

Skalní horninový masiv nebo geologická formace typu skalních hornin při nadloží z měkčího materiálu v maximální mocnosti 5 m

> 800

-

-

B

Sedimenty velmi ulehlého písku, štěrk nebo velmi tuhý jíl v tloušťce alespoň několika desítek metrů, s mechanickými vlastnostmi rostoucími s hloubkou

360 - 800

> 50

> 250

C

Mocné sedimenty středně ulehlého nebo ulehlého písku, štěrk nebo tuhý jíl v tloušťce od několika desítek do stovek metrů

180 - 360

15 - 50

70 - 250

D

Sedimenty z kyprých až středně ulehlých nesoudržných zemin (případně s nebo bez vrstev soudržných zemin) nebo převážně měkkých až pevných soudržných zemin

< 180

< 15

< 70

E

Profil sestávající y povrchových aluviálních vrstev s hodnotami Vs podle typu C nebo D, o mocnosti 5 až 20 m, na tužším podkladě s Vs > 800 m/s

S1

Sedimenty sestávající z jílů nebo siltů s číslem plasticity Pl > 40 s velkým obsahem vody, nebo sedimenty, obsahující uvedené zeminy, o mocnosti nejméně 10 m

< 100

(informativně)

-

10 - 20

S2

Sedimenty ze zemin náchylných ke ztekucení, z citlivých jílů, jiné zeminy nezahrnuté v typech A-E, případně S1

Literatura:

EN 1998-1: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, (2006).

Try GEO5 software for free.