GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Modul reakce podloží podle NF P 94-282

Modul reakce podloží kh podle NF P94-282:2009-03 závisí na ohybové tuhosti pažící konstrukce Estr Istr a presiometrickém modulu určeném podle Menarda EM. Hodnota modulu reakce podloží se určí podle vztahu:

kde:

kh

-

modul reakce podloží [MN/m3]

EM

-

presiometrický modul určený podle Menarda [MPa]

α

-

empirický koeficient v závislosti na typu zeminy, resp. horniny [-]

Estr Istr

-

ohybová tuhost pažící konstrukce [MNm2]

B0

-

jednotková délka pažící konstrukce [1 bm]

E

-

modul pružnosti materiálu pažící konstrukce [MPa]

I

-

moment setrvačnosti průřezu [m4/m]

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy zemin

Typ zeminy

Rašelina

Jíl

Silt

Písek

Štěrk

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

EM/pLM

α

Překonsolidované

-

> 16

1

> 14

2/3

> 12

1/2

> 10

1/3

Normálně konsolidované

1

9 - 16

2/3

8 -14

1/2

7 -12

1/3

6 -10

1/4

Nekonsolidované

-

7 - 9

1/2

5 - 8

1-2

5 -7

1-3

-

-

Hodnoty empirického součinitele α [-] pro různé typy hornin (podle stupně jejich porušení)

Typ horniny

α [-]

Neporušená, zdravá

2/3

Nepatrně porušená, nezvětralá

1/2

Velmi porušená, zvětralá

1/3

Metamorfovaná

2/3

Literatura:

NF P94-282: březen 2009, strany 142 – 146.

Try GEO5 software for free.