GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Stabilizační piloty

Rám "Stabilizační piloty" obsahuje tabulku se seznamem zadaných stabilizačních pilot. Piloty lze zadat jedním ze dvou způsobů (tlačítko "Přidat graficky" nebo "Přidat textově").

V dialogovém okně "Nové piloty", resp. "Úprava vlastností piloty" se zadává umístění piloty.

Tlačítko "Umístit na terén" umístí počátek hlavy piloty na povrch terénu. Někdy může být stabilizační pilota umístěna přímo v masivu (v těchto případech lze s pilotou počítat v rámci posouzení stability svahu, avšak není možné spustit program "Stabilizační pilota").

Dále se volí typ konstrukce:

  • standardní stěna - zadává se vzdálenost pilot
  • dvě řady pilot - zadává se vzdálenost pilot v přední a zadní řade, poloha a délka spojovacího nosníku

Dále se zadává průřez piloty (kruhová - průměr piloty d, obdélníková - rozměry sx, sy) a parametry piloty - průběh po délce piloty (lineární, konstatní), maximální únosnost Vu, gradient K a směr pasivní síly (kolmo na piloty, podél smykové plochy). Všechny zadané parametry stabilizační piloty lze měnit pouze ve fázi budování, kde byla zadána. V následujících fázích budování lze stabilizační pilotu pouze odstranit.

Vliv stabilizačních pilot na posouzení stability svahu je blíže popsán v teoretické části nápovědy. Další posouzení stabilizačních pilot (výpočet vnitřních sil, deformací, dimenzování výztuže pilot) se provádí na základě spočtených aktivních a pasivních sil v programu "Stabilizační pilota".

Rám "Stabilizační piloty"

Try GEO5 software for free.