The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Negativní plášťové tření

Negativní plášťové tření je jev, který vzniká vlivem sednutí zeminy v okolí piloty. Zemina, která se kolem piloty sesedá, má snahu pilotu zatahovat směrem dolů a tím snižuje její únosnost při daném zatlačení piloty. V extrémním případě může negativní plášťové tření zcela eliminovat vliv únosnosti pláště a pilota je pak podpírána pouze pružným podložím pod patou.

Výpočet negativního plášťového tření Fs,nk,rep je dán vztahem:

kde:

Op

-

obvod piloty

n

-

počet vrstev v oblasti negativního plášťového tření

hi

-

hloubka i-té vrstvy

K0,i,rep

-

reprezentativní hodnota součinitele zemního tlaku v klidu

δi,rep

-

tření mezi zeminou a pilotou v i-té vrstvě

φi,rep

-

representativní hodnota úhlu vnitřního tření zeminy v i-té vrstvě

σv,i-1,rep

-

svislé napětí v zemině ve vrstvě i - 1

σv,1,rep

-

svislé napětí v zemině v i-té vrstvě

pi,a,rep

-

přitížení v i-té vrstvě

Δσi,v,w,rep

-

změna svislého napětí σv v i-té vrstvě

přičemž vždy platí že:

Pokud je zadaná kluzná vrstva, je hodnota negativního plášťového tření Fs,nk,rep dána rovnicí:

kde:

Op

-

obvod piloty

hi

-

hloubka i-té vrstvy

ci,rep

-

representativní soudržnost kluzné vrstvy

- pro asfalt 10*103 N/m2

- pro bentonit 20*103 N/m2

- pro syntetický materiál 50*103 N/m2

Hodnotu representativní soudržnosti kluzné vrstvy může zadat uživatel i vlastní.

Try GEO5 software for free.